GEBEURE

Kerkraadsbesluit rakende Vlak 3

Die Kerkraad het op 1 Jun  besluite geneem n.a.v. Vlak 3 regulasies.

 1. Die liefdesgebod en Rom 13:10 nl dat die liefde die naaste geen kwaad aandoen nie, bly ons uitgangspunt.
 2. In Vlak 3 beplan ons nog nie gewone eredienste nie.
 3. Ons gaan voort met digitale dienste op verskeie platvorms
 4. Ons beplan ‘n Midweek-byeenkoms vir maksimum 50 vrywilligers wat vooraf registreer. Protokol sal gevolg word. Verdere besonderhede volg later.
 5. Ons bedienings soek kreatief na maniere om alle mense te bedien
 6. Ons wil sensitief wees om mense wat veral in Covid19 geaffekteer word, pastoraal te versorg.

Ter verduideliking:

Die feit dat godsdienstige byeenkomste oopgestel is, is ‘n erkenning van die belangrikheid van godsdiens en waarde van pastorale sorg. Ons wil egter nie nou al gewone eredienste (maksimum 50) instel nie, o.a. omdat ons o.a. ‘n groot komponent ouer mense het vir wie dit ‘n risiko sal wees. Die logistiek daarvan sal kompleks wees en wie sluit jy uit as te veel opdaag. Ons sien dat ons ‘n wyer kyker-groep m.b.t. die digitale dienste bereik en wil die evangelie steeds op die manier uitdra.  Die idee van ‘n Mid-week (Woensdag) byeenkoms/ biduur/ Kairos gesprek/ God-oomblik is voorgestel omdat ons bewus is van mense wat hunker na saamkom of geloofsgemeenskap en ons wil aan mense wat hulleself vrywillig en verantwoordelik aan die risiko blootstel, die geleentheid gun. Ons is in die proses om dit te beplan en alles reg te kry vir die voorgeskrewe protokol. Mense sal daarvoor moet registreer, en slegs ‘n maksimum van 50 sal dit kan bywoon. Verdere inligting volg later.

Die stelling: “Die gebou is toe, maar die kerk is oop” verwoord iets van die feit dat ons ervaar dat ons gemeente op verskeie kreatiewe maniere steeds mekaar en na buite mense bedien. Groepe zoom, daar word vir mekaar gebid, vir mekaar gesorg en byna alle bedienings vind vindingryke kanale om steeds “kerk” te wees. Ons is d.m.v. ons Noodfonds en Aksie Samaritaan betrokke by krisisse en nood van ons eie mense en d.m.v. die Kosboks projek by nood in die VGK gemeentes. Ons weet van mense wat werk verloor het, of wie se besighede groot verliese gely het en wil graag ondersteun.

Verklaring rakende die Covid-19 virus pandemie

Moedergemeente Mosselbaai bely dat ons soos Jesus familie en vriend vir almal is.  In die lig van hierdie roeping maak ons die volgende verklaring rakende die Covid-19 pandemie.  Ons besef die  Corona virus is n krisis en bedreiging maar tegelykertyd ook n geleentheid. Ons wil verantwoordelik wees en daarom nie mense blootstel aan die moontlikheid van infeksie nie.

 • Vir die onmiddelike staak Moedergemeente Mosselbaai alle byeenkomste op die kerkterrein. Ons vra alle ander groter byeenkomste soos troues en begrafnisse om verantwoordelik na te dink oor die implikasies en voortgang van die privaat byeenkomste. Moedergemeente gaan deur die Internet en sosiale media nog steeds voortgaan om lidmate te bedien met sinvolle eredienste. Detail sal per sms aan die gemeente deurgegee word.
 • Ons het verder besluit om gemeentelede toe te rus om van kerkgeloof na huisgeloof te skuif in hierdie tyd. Ons gaan aan lidmate “tools” gee om by die huis sinvol huisgodsdiens te doen.
 • Derdens gaan ons poog om gereeld met ons lidmate geestelik te kommunikeer deur die internet en sosiale media. Die gemeente se webtuiste ngmosselbaai.co.za gaan in hierdie tyd die kern vorm van alle kommunikasie. Besoek dit asb gereeld.
 • In die lig van ons roeping om familie en vriend vir almal te wees word lidmate gemaan om nie negatief teenoor mense van ander etniese groepe op te tree of te praat nie. Ons is almal deur ons Vader gemaak.
 • Ons versoek ons geliefde gemeente om met liefde en deernis op te tree teenoor mense wat deur die siekte geraak word. Hetsy deur fisiese siekte, eensaamheid of hoe ookal. Ons leraars is in hierdie tyd ook beskikbaar en tot die diens van die gemeente.
 • Ons verklaar dat ons hierdie hele situasie in ons liefdevolle Vader se hande plaas en vra die gebedsbediening om ons leiding te gee oor gebed in tye soos hierdie. Ons roep ons hele gemeente op tot gebed vir hierdie saak.

Die Kerkraad vra lidmate om kalm te bly in hierdie tyd.  Ons plaas ons hoop en vertroue op God wat die toekoms in sy hande hou.  Ons bid en vertrou dat hierdie pandemie ook aan God die eer sal toebring.  Ons as gemeente stel ons totale vertroue in God. 

Filippense 4:6–7 (AFR1983)

6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Die Kerkraad: NG Moedergemeente Mosselbaai

THURSDAYS IN BLACK

kliek hier vir meer inligting

Donderdae beteken #ThursdaysInBlack – om ons altyd te herinner daaraan dat ons elkeen iets kan doen om te werk vir ‘n wêreld sonder verkragting en geweld. Dalk beteken dit dat jy vandag net na iemand moet LUISTER …