EREDIENS

EREDIENS

FB_IMG_15808888749794011

Herman Spies | Tel: 082 373 5700

Hierdie bediening is verantwoordelik vir alles wat tydens eredienste gebeur, insluitend aspekte soos:
• Klank / Multimedia / Dekor / Beligting
• Musiek bediening
• Die preekrooster asook die prediking en liturgie, insluitend besoekende predikers
• Spesiale Dienste soos Pinkster / Paasfees / Week van Gebed / Kersdienste ens.
• Spesiale Geleenthede soos Doop en Belydenisaflegging ens. met alle uitgawes wat daarmee gepaardgaan

Die skep van ’n gewyde atmosfeer tydens eredienste – wat terselfdertyd verwelkomend en gemaklik is vir oud en jonk – is vir ons baie belangrik.

SENIORS

SENIORS

Johan Swart

Johan Swart | Tel: 081 875 5178

Die Senior Bediening van NG Moedergemeente staan op drie bene: Sorg, Sosiaal en Geestelik
Die 80-Plussers (SORG)
Hierdie bediening besoek lidmate 80 jaar en ouer. Daar word ‘n aantal bejaardes aan persone in die bediening toegeken, wat dan hierdie persone gereeld besoek.
Die Opskoppers (SOSIAAL)
Hierdie is die sosiale been van die Senior Bediening. Ons bied sosiale funksies en uitstappies aan vir alle afgetredenes (wat nog die energie en “jeug” in hulle are voel). Daar word ook een keer per jaar ’n toer onderneem wat baie gewild is.
Die Bybelstudie (GEESTELIK)
Die senior Bybelstudiegroep kom Woensdae om 11:00 by die kerk bymekaar om ook geestelik verryk te word.

KOMMUNIKASIE

KOMMUNIKASIE

17317730

Met hierdie Bediening poog ons om gereeld en effektief alle belangrike inligting met die gemeente te kommunikeer deur middel van gedrukte media (weeklikse en kwartaallikse blaadjies), sosiale media (webwerf, Facebook en Instagram) asook gereelde nuusbriewe en inligtingspamflette. Ons is verder verantwoordelik vir die bemarking van belangrike geleenthede soos kampe en uitstappies en al die kerklike aktiwiteite op die kerk se almanak. Die span bestaan uit grafiese ontwerpers, taalversorgers, ‘n bemarker en fotograwe.

FAMILIE

FAMILIE

Henk Brits | 082 855 7136

Die gemeente se Familie Bediening fokus op vier elemente van familie-wees nl. Gesinne, Huwelike, ons Jeug en die Gemeente as Familie. Gesinne vorm die kern van ’n kind se geloofsvestiging en groei en word daarom d.m.v. weeklikse kommunikasie ingelig oor ons aktiwiteite by JA vir Jesus!-aksie.  Ouers word deurentyd bewus gemaak van die vier sleutels van praktiese geloofsvestiging nl: Toewyding/Huisgodsdiens, Liefdevolle Geloofsgesprekke, Tradisies en Dade van Diens. Ons poog ook om ons jeug in elke fase van hul geloofslewe te help vorm. Soos kinders deur die verskillende fases beweeg (van voorskool, die nuuskierige agies, tot Graad 12, ‘faith rebels’), word ouers gereeld herinner aan húl spesifieke rol in elke fase.

Twee vorme van interaksie dek die res van die bediening se bedrywighede:
Ontwikkelingskursusse
(bv. Huweliksverryking en Immergroen Ouerskap) en “Gemeente as Familie”-aktiwiteite bv. Druiwepluk by Jakkalsvlei en ons gewilde Potjiekosdag

Lees meer

KLEINGROEPE

KLEINGROEPE

17317730

Vakant

Ons glo dat kleingroepe in enige vorm – bybelstudies, selgroepe, diensgroepe, gebedsgroepe of belangegroepe – die beste manier is waarop ons familie en vriend vir mekaar kan wees en dat dit die optimum ruimte is vir geestelike groei. Daar is tans verskeie aktiewe groepe vanaf Danabaai tot in Hartenbos. Hierdie groepe kom nie net weekliks bymekaar nie, maar lewer ook praktiese diens binne en buite die gemeente.

EIENDOMME

EIENDOMME

IMG-20200511-WA0002

Org van Heerden | 083 378 2467

Eiendomme se hoofoogmerk is om fasiliteite te skep vir die Gemeente om as familie en vriend vir almal te kan funksioneer. Ons glo dat die Evangelie verkondig word deur die hantering van bakstene en sement. Binne ’n uitdagende ekonomiese milieu, wil ons deurentyd eties en verantwoordbaar wees in die klein en groot projekte wat ons aanpak. Onlangse projekte sluit in die opgradering van die kuier areas buite, die Klipkerk en Gemeentehuis asook die opgradering van die grensmure. Verder is die Bediening se doel tans om bestaande infrastruktuur en geboue te bewaar en onderhou bv. instandhouding van die kerkgebou en pastorieë.

GETUIENIS

UITREIK

17317730

Herman van Huyssteen | 083 393 3760

Die Getuienisbediening het ten doel om die groot opdrag van Christus te gehoorsaam deur die evangelie te verkondig en dissipels te maak: in Jersusalem (Mosselbaai), Judea (Suid-Afrika), Samaria (Afrika) en tot aan die eindes van die aarde. Ons gemeente ondersteun tans sendelinge wat in Panama, Wes-Europa, Suid-Soedan, Madagaskar en Nepal werk. Ons help befonds die teologiese opleiding van Moslembekeerlinge in Noord-Afrika in samewerking met INContext International. Ons vat ook hande met FEBA-radio wat wêreldwyd die Goeie Nuus uitsaai , en met ‘n gemeente op die Makhathinivlakte (op die grens met Mosambiek). Plaaslik ondersteun ons The Haven (‘n toevlug vir straat- en werklose mense) en versterk die hande van lidmate wat betrokke is by Arbeidsbediening, Biblia, Bybelverspreiding, en ‘n bediening aan taxi’s. Saam met die Love Chinese-bediening reik ons uit na ons Chinese bure in die omgewing.  Deur Moss-Liefde reik  ons uit na vroue wat verwaarloos is,  na tieners in die Sao Bras skoolkoshuis en na die kleuters van Sonskynvallei se bewaarskool.

Lees meer

OMGEE

OMGEE

We-Nita Joubert| 082 414 5608 | wenita64@gmail.com

Die lede van die Omgeebediening bring eer aan God deur beskikbaar te wees vir mense wat siek is, in hospitale of tuis, waar nood ervaar word op welke gebied ookal, wat ’n geliefde aan die dood afgestaan het of waar behoefte aan gebedsondersteuning bestaan.

Hospitaalbesoeke, ondersteuning en berading is ’n groot deel van ons diens. Ons bedien maandeliks ongeveer 40 persone met besoeke, oproepe, raad en leiding.

Die Deernisbediening sien om na die behoeftes van familie en vriende by ’n roudiens.

Die Vroeë Kind Ontwikkelings Projek gee opleiding en voortdurende ondersteuning aan vroue in die agtergeblewe gemeenskappe om d.m.v die Smart Start Program kinders skoolgereed te kry.

Onder die vaandel van Pretoria Universiteit word Pastorale Beraders in Narratiewe Terapie opgelei en gee ons tans berading aan lede binne die groter Mosselbaai gebied.

Ons glo naastediens gee ons bestaansreg. (Matt. 22:39)

GEBED

GEBED

WhatsApp Image 2022-11-09 at 13.01.31

Alta van Zyl | 083 257 3884 | 

Ons glo dat gebed die kern is waar rondom ons gemeente se aktiwiteite sentreer. Die gebedsbediening inisieër en koördineer verskeie gebedsgeleenthede, bv. Maandag oggendbidure, ’n 24-uur Gebedswag op Donderdae, ’n aktiewe WhatsApp Gebedsketting asook gereelde Kairos gebedsgeleenthede om vir ons omgewing en ons land in te tree. Ons het 2018 afgeskop met ’n 40 Dae van Gebedsreeks omdat ons, soos die dissipels, wou vra: “Here leer ons bid” en leer ons volhard in gebed.

Lees meer

AKSIE: SAMARITAAN

AKSIE: SAMARITAAN

IMG-20200518-WA0003

Johan Meyer | 082 772 5490 | johanme@xsinet.co.za

AKSIE SAMARITAAN beywer hom daarvoor om die fisiese, geestelike, en emosionele nood van geidentifiseerde behoeftige gesinne binne ons gemeentegrense te help verlig. Ons doen dit deur maandeliks ’n gebalanseerde kospakkie aan hierdie persone/gesinne te gee.  Soos behoeftes ontstaan, word klere, skoolbenodighede en ander skenkings aan hierdie gesinne gegee.  Ons bedien tans 28 gesinne en besoek hulle gereeld om hulle te bemoedig, saam te lees uit die Bybel en vir hulle te bid.

Elke jaar tydens ons kersdienste word ’n spesiale dankoffer opgeneem wat dan as ’n fonds dien waardeur hierdie geidentifiseerde mense/gesinne gehelp kan word.  Deur middel van die fondse wat ons met die jaarlikse engeltjie-projek in, word ’n spesiale kers-kospakkie en geskenke vir elke gesin uitgedeel.

DIAKONIE

DIAKONIE

WhatsApp Image 2022-11-10 at 15.42.10

Koos Crause | 083 229 1178

Die diakens dra volgens die ou formulier die liefde en barmhartigheid van God na alle lewensterreine uit. Die diakens koördineer die bediening van die nagmaal en die opneem van dankoffers by eredienste.

ROEPING

ROEPING

Lodewyk-J.-Coetzee

Lodewyk J Coetzee | 082 939 0443

Die Leierouderling met spesiale opdrag Roeping, is saam met die predikante verantwoordelik om oorsigtelik na ons kerk se roeping – dit waarmee ons van dag tot dag besig is, maar ook ons langtermyn oogmerke – voortdurend te evalueer en biddend te ondersoek. Dit is vir ons belangrik dat ons gemeente se roeping en al die verskillende bedieninge met God se wil in ooreenstemming moet bly.

NUWE LIDMAATBEDIENING

NUWE LIDMAATBEDIENING

WhatsApp Image 2022-11-09 at 13.36.04

Frank Tomas | 083 388 3657

Hierdie bediening is verantwoordelik vir die verwelkoming van alle nuwe lidmate in die Kerk. Ons ontmoet potensiële lidmate na afloop van die kerkdienste in die voorportaal. Nuwe lidmate word ook tuis besoek om meer inligting oor die dienste, bedieninge en ander inligting te deel. Twee maal per jaar word ‘n verwelkomingsgeleentheid aangebied sodat nuwe lidmate hulle geestelike familie kan ontmoet en lekker informeel kan saamkuier.

FINANSIES

FINANSIES

Cobus-Coetzee

Cobus Coetzee | 082 453 3305

Hierdie bediening is verantwoordelik vir die bestuur en koördinering van alle fondse. Dit is vir ons baie belangrik dat ons finansies met groot oorleg en in afhanklikheid van God bestuur word om sodoende ons Koninkrykswerk te kan voortsit.

GASVRYHEID

GASVRYHEID

Marisca-Nordje

Marisca Nordjé | 082 780 2408

Die koffie en tee bediening na elke erediens by die Gemeente-huis word gekoördineer sodat almal gesellig kan saamkuier en mekaar beter kan leer ken. Die bediening is ook verantwoordelik vir die bediening van koffie en tee tydens ander funksies bv. gemeente-etes, belydenis aflegging en pinkster byeenkomste.